510 407 431
biuro@ochronadanych.info

27 Lip 2017

WYPŁATA ZASIŁKU PRZEZ MOPS OD WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych przez ośrodki pomocy społecznej stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych tzw. zwykłych oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w sytuacji, gdy przetwarzane są dane szczególnie chronione. Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest wówczas, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Stosownie natomiast do art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy, przetwarzanie danych szczególnie chronionych dopuszczalne jest, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

Ustawa o ochronie danych osobowych odsyła więc do innych przepisów szczegółowo regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych w ramach działalności określonego podmiotu. Przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych w ramach udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej stanowią przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W związku z tym, że podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią w tym przypadku przepisy prawa, żądanie przez ośrodek pomocy społecznej od osoby, której dane dotyczą, zgody na ich przetwarzanie jest nie tylko zbędne, ale wręcz nieuprawnione.

Ustawa o pomocy społecznej nie uzależnia wypłaty zasiłku od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wprawdzie w ustawie o pomocy społecznej operuje się pojęciem zgody, np. w art. 54 jest mowa o zgodzie na umieszczenie w domu opieki społecznej, w art. 106 o zgodzie na zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnej, w art. 102 o zgodzie na udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, ale nie jest to zgoda tożsama ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ustawie o ochronie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nie może więc uniemożliwić wypłaty zasiłku.

Źródło: giodo.gov.pl

Zostaw odpowiedź